Firma

Warunki sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

1. OGÓLNE

1.1. Ogólne warunki sprzedaży  regulują stosunki prawne pomiędzy naszą firmą, (dalej: Sprzedający/Sprzedawca) a nabywcą (dalej: Kupujący) produktów i usług oferowanych przez Sprzedającego z jego katalogu.

1.2. Ogólne warunki sprzedaży maja zastosowanie do wszystkich stosunków między Sprzedającym a Kupującym,  o ile obie strony nie ustalą inaczej.

1.3. Pod uwagę brane są jedynie pisemne umowy. Wiadomości przesyłane poprzez poszczególne kanały telekomunikacyjne (fax, e-mail, itd.) również stanowią umowy pisemne.

1.4. Jeśli Sprzedający i Kupujący zawierają umowy ustalające poszczególne zobowiązania i prawa inaczej niż opisano w Ogólnych Warunkach Sprzedaży, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień zawartych w niniejszym dokumencie.

1.5. Ogólne Warunki Sprzedaży Sprzedającego są nadrzędne względem jakichkolwiek ogólnych warunków Kupującego, o ile obie strony nie uzgodnią inaczej.

2. OFERTY I ZLECENIA

2.1. Zlecenie Kupującego tylko staje się wiążące dla Sprzedawcy, tylko gdy kupujący o którym mowa, otrzyma pisemne potwierdzenie zamówienia od Sprzedającego.

2.2. Sprzedający gwarantuje warunki przedstawione w ofercie lub wycenie tylko w ramach ważności oferty lub wyceny.

2.3. Jeśli Kupujący chce zmienić lub anulować zamówienie po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, musi zwrócić wszelkie związane z tym koszty poniesione przez Sprzedającego.

2.4. Niezależnie od poprzedniego paragrafu, Kupujący nie jest w stanie odwołać lub zmienić złożonego zamówienia po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia od Sprzedającego, jeżeli towary te zostały wykonane zgodnie z instrukcją i specyfikacją Kupującego lub wyłącznie dla Kupującego - chyba że Sprzedawca daje mu na to wyraźną zgodę.

3. CENY

3.1. Kupującego obowiązują ceny z cennika Sprzedającego o ile obie strony nie uzgodnią inaczej. Wszystkie ceny są wyrażone w euro.
3.2. Wszystkie ceny są ustalane jako EXW  ul. Kobaltowa 6, 62-002 Złotniki Incoterms 2010.

3.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ujednolicenia cen ze zmianami na rynku surowcowym świata, kosztami robocizny i innymi kosztami operacyjnymi, jak również ze zmianami kursów walutowych, nawet dla dostaw, które nie zostały jeszcze dostarczone w dniu gdy zmiana wchodzi w życie.

4. WARUNKI PŁATNOŚCI
4.1. Termin płatności jest określony jako dzień, w którym wymagane jest by nabywca przelał całą kwotę widniejącą na fakturze na rachunek bankowy Sprzedającego. Zapłata jest uważana za sfinalizowana, gdy pieniądze (cena zakupu) jest zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedającego.

4.2. O ile nie ustalono inaczej, termin płatności wynosi trzydzieści (7) dni od daty na fakturze.

4.3. Jeżeli wypłacalność kupującego się znacznie zmniejsza lub jeżeli nie jest w stanie zapewnić odpowiedniego ubezpieczenia płatności - lub jeśli kupujący podał nieprawdziwe informacje podczas ubezpieczenia płatności - wszystkie istniejące roszczenia muszą być natychmiast zapłacone, chyba że kupujący na żądanie Sprzedającego, zapewnia odpowiednie ubezpieczenie. Kupujący jest zobowiązany do zwrotu wszelkich dostarczonych dóbr do sprzedawcy na własny koszt.
4.4. W przypadku opóźnienia w płatności, Sprzedający zastrzega sobie prawo do naliczenia ustawowych odsetek za zwłokę wliczając w to wszelkie koszty związane z wysłaniem zawiadomienia oraz odzyskiwania danej kwoty.
4.5. Jeżeli kupujący kwestionuje jakość i ilość towarów, czy też nie przyjmuje faktury, to jest tym samym zobowiązany do zapłaty niespornej kwoty faktury. Sporna kwota jest ograniczona do czterdziestu procent (40%) wartości faktury

4.6. Kupujący ma prawo do odrzucenia faktury (spornej kwoty faktury z poprzedniego akapitu) nie później niż osiem (8) dni od dnia jej otrzymania. Kupujący zobowiązany jest do szczegółowego wyjaśnienia i uzasadnienia odrzucenia faktury. Jeżeli kupujący spóźnia się lub wyjaśnienie jest niewystarczające lub nieuzasadnione, to uważamy, że faktura została zaakceptowana w całości.

4.7. Jeżeli kupujący spóźnia się ze spłatą faktury przez piętnaście (15) dni lub więcej, Sprzedawca może zmienić swoje warunki sprzedaży, nawet w przypadku dostaw, które już zostały wykonane, ale jeszcze nieopłacone; alternatywnie, Sprzedawca może odstąpić od umowy bez uprzedzenia. W takim przypadku nabywca udziela również Sprzedawcy nieodwołalną i bezwarunkową licencję do wejścia do pomieszczeń, gdzie Kupujący przetrzymuje swoje towary, biorąc z powrotem niezapłacony towar lub towar o równoważnej wartości roszczenia. Nie oznacza to, że Sprzedający wycofał się z umowy, o ile nie przedstawi pisemnego potwierdzenia w tej sprawie podczas przejmowania towaru.

4.8. Kupujący nie ma uprawnień do wstrzymania płatności lub przedstawienia roszczeń wzajemnych, o ile wcześniej nie zostało to uzgodnione pisemnie.  Nabywca zobowiązuje się nie przedstawiać swoich roszczeń wobec Sprzedawcy osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy; w innym wypadku, Kupujący musi zapłacić Sprzedającemu karę umowną w wysokości 25% wartości wystosowanego roszczenia.

5. DOSTAWY I USŁUGI

5.1. O ile strony nie uzgodniły inaczej i potwierdziły na piśmie, warunki dostawy są ustawione jako d.o.o. EXW, ul. KObaltowa 6, 62-002 Złotniki, Incoterms 2010.

5.2.Dostawa w ciągu czterech (4) dni roboczych po terminie określonym w potwierdzeniu zamówienia nie jest uważane za opóźnienie w dostawie.

5.3. Jeżeli Sprzedawca opóźnia się w dostarczaniu towarów o więcej niż dziesięć (10) dni, Kupujący ma prawo odstąpić od umowy wyłącznie na podstawie pisemnego powiadomienia, które musi zostać napisane po upłynięciu kolejnych dziesięciu (10) dni po terminie dostawy.

5.4. Jeżeli Sprzedawca opóźnia się w dostarczaniu towaru z powodu zdarzeń od niego niezależnych, terminy dostaw są odpowiednio dostosowane; wydłużenie czasu dostawy trwa najczęściej tyle ile wymagają nadzwyczajne okoliczności. Nadzwyczajne okoliczności obejmują również działania podejmowane przez władze lub zdarzenia spowodowane siłą wyższą (artykuł 7), które wpływają na Sprzedawcę, jego dostawców lub firmy współpracujące ze Sprzedawcą na podstawie swoich zobowiązań umownych; okoliczności nadzwyczajne również obejmują okoliczności, które nie wynikają z winy Sprzedawcy i których nie można przewidzieć, uniknąć ich ani im zaradzić. W tym samym czasie, są one silną przeszkodą dla jego możliwości do wywiązywania się z zobowiązań umownych lub uniemożliwiają Sprzedawcy produkcję lub dostawy towarów. W tym przypadku, Sprzedający ma prawo do odstąpienia od obowiązku dostarczenia towaru bez jakichkolwiek zobowiązań do rekompensaty na rzecz Nabywcy.

5.5. Kupujący zobowiązany jest do odbioru towaru w ustalonym terminie określonym w potwierdzeniu zamówienia. Jeżeli Nabywca nie odbierze towaru w wyznaczonym terminie, Sprzedawca jest uprawniony do złożenia go w magazynie. Jeżeli Kupujący nie odbierze towaru w ciągu pięciu (5) dni od daty otrzymania zawiadomienia z informacją, że towar jest gotowy do odbioru, Sprzedający ma prawo naliczyć 0,2% wartości sprzedaży towarów, które są składowane przez Sprzedającego za każdy dzień spóźnia ich odbioru przez Kupującego; kwoty te służą do pokrycia kosztów magazynowania towarów od dnia gotowości do odbioru do dnia aż Nabywca odbierze towar z magazynu. Łączna kwota poniesiona z tytułu  składowania nie może przekraczać dwóch (2) procent wartości towaru. Jeżeli Sprzedawca nie jest w stanie zmagazynować towaru w zakładzie, może to zrobić w innych odpowiednich magazynach - na koszt Kupującego.

5.6. Jeśli Kupujący opóźnia się z odbiorem towaru, wszelka odpowiedzialność za szkody i narażenie towaru spada na Kupującego is spoczywa na nim od dnia kiedy towar jest gotowy do odbioru do chwili jego odbioru z miejsca składowania.


5.7. Jeśli Nabywca nie odbierze towaru w ciągu 10 (dziesięciu) dni od ustalonego terminu, Sprzedawca informuje Kupującego na piśmie o odbiorze towaru w dodatkowym terminie, który nie może być krótszy niż pięć (5) dni. Jeżeli Kupujący nie odbierze towaru nawet w czasie dodatkowo przewidzianego terminu, Sprzedawca może je sprzedać. Sprzedająca może następnie wykorzystać w ten sposób otrzymaną kwotę ze sprzedaży na pokrycie kosztów, które poniósł.

5.8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do częściowych dostaw towaru.6. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI

6.1. Towary pozostają własnością Sprzedającego, nawet jeśli są dostarczane w posiadanie Kupującego, dopóki Kupujący zapłaci całej ceny zakupu oraz innych potencjalnych zobowiązań jakie może mieć wobec Sprzedającego.

6.2. Kupujący jest uprawniony do sprzedaży produktów, z zastrzeżeniem tytułu własności Sprzedającego, albo może wykorzystać produkty do celów produkcyjnych, pod warunkiem że stanowi to regularny proces biznesowy Kupującego, a kupujący nie opóźnia się z płatnościami na rzecz Sprzedającego. Kupujący jest zobowiązany do przekazywania wszystkich ewentualnych roszczeń jakie ma wobec swoich klientów w związku ze sprzedażą towarów do swoich klientów, które jeszcze należą do Sprzedającego, jako ubezpieczenie.

6.3. Kupujący jest zobowiązany do przedstawienia Sprzedawcy informacji o przypisanych należnościach i dłużników. W swojej wiadomości, Kupujący jest zobowiązany do podania Sprzedawcy wszelkich danych jakie mogą być potrzebne, przy konieczności odzyskania tych wierzytelności. Nabywca musi także poinformować swojego dłużnika w sprawie zatrzymywania tytuł i cesji wierzytelności.

6.4. Jeśli Kupujący spóźnia się z zapłatą należności na rzecz Sprzedawcy, to Kupujący traci prawo do dalszej sprzedaży towarów swoim klientom.

6.5. Jeśli towar należący do którego Sprzedawca nadal posiada tytuł własności ulegnie wymieszaniu lub przetworzeniu w inne produkty, to Sprzedawca nabywa prawo własności do tych nowych produktów lub innych produktów do łącznej wartości towaru, do którego wcześniej posiadał tytuł własności.

6.6. Dopóki Kupujący nie nabędzie pełnych praw własności w stosunku do towarów, to Kupujący jest zobowiązany do traktowania towarów, do których Sprzedawca nadal zachowuje prawo własności, chronić je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, ponosząc za nie pełną odpowiedzialność.

7. SIŁA WYŻSZA

7.1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub częściowy brak realizacji zobowiązań, jeśli jest to wynikiem nieuniknionych wydarzeń, na które Sprzedawca nie miał wpływu, aby im zapobiec lub zaradzić (siła wyższa). Następujące zdarzenia są przykładami siły wyższej: pożar, powódź, trzęsienia ziemi, bunty, wojny lub zbrojne konflikty, ataki terrorystyczne, epidemie chorób, przerwy w dostawie prądu, przerwy w dostawie Internetu, protesty i inne przerwy w pracy z powodu ograniczeń lub zakazów administracyjnych lub innych, np. embarga, konfiskata, limity na operacjach finansowych, ograniczenia transportowe, brak materiałów na rynkach światowych, zmniejszenie dostaw energii i innych barier, na które Sprzedający nie ma wpływu. Brak materiałów i usług od dostawców Sprzedającego jest również uważany za przykład siły wyższej, jako że to ich wina powoduje brak dostaw towarów i usług na rzecz Sprzedającego w terminie.

7.2. Jeżeli Sprzedawca nie jest w stanie wypełnić swoich zobowiązań z przyczyn wymienionych w poprzednim ustępie, Sprzedawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Kupującego o tym fakcie. W tym przypadku termin wypełnienia obowiązku jest przedłużony o długości trwania zdarzeń siły wyższej. Jeżeli zdarzenia siły wyższej trwa dłużej niż trzy (3) miesiące, Kupujący może natychmiast odstąpić od umowy; jednakże nie jest on uprawniony do odszkodowania lub podobnych zwrotów.

8. GWARANCJA I WADY RZECZOWE

8.1. Sprzedawca gwarantuje, że wszystkie produkty zostały wytworzone zgodnie ze specyfikacjami i światowymi standardami dla tego typu produktów. O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, Sprzedawca gwarantuje bezproblemową eksploatację swoich towarów przez dwanaście (12) miesięcy gwarancji, licząc od dnia, w którym towary zostały dostarczone do nabywcy.

8.2. Gwarancja nie obejmuje:
- części eksploatacyjnych towarów;
- kosztów pracy, kosztów podróży i zakwaterowania dla personelu serwisowego;
- kosztów związanych z montażem i demontażem towarów;
- uszkodzenia z powodu siły wyższej;
- elementów dodanych lub zmienionych przez osobę nieuprawnioną;
- szkód wynikających z niewłaściwego użytkowania towarów;
- uszkodzenia powstałe w czasie transportu i rozładunku.

8.3. Gwarancja traci ważność w następujących przypadkach:
- Jeżeli towary zostały naruszone przez osobę nieuprawnioną;
- Jeżeli towary są wykorzystywane do celów, do których nie zostały zaprojektowane lub w celach przekraczających normalnych sposób użytkowania;
- Jeśli użytkownik nie stosuje się do instrukcji/zaleceń Sprzedawcy lub producenta;
- Jeśli instalacja lub próbny rozruch jest wykonywany przez osobę trzecią, bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy lub jeśli rozruch próbny nie został przeprowadzony.

8.4. Kupujący musi natychmiast lub jak najszybciej skontrolować towar. Nabywca musi natychmiast lub najpóźniej do ośmiu (8) dni od daty dostawy powiadomić Sprzedawcę o jakichkolwiek wadach otrzymanego towaru. W przypadku wad ukrytych, kupujący musi domagać się restytucji niezwłocznie lub najpóźniej w ciągu ośmiu (8) dni od dnia, w którym odkryli defekt. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady rzeczowe, które występują po sześciu (6) miesiącach.
8.5. Jeśli Kupujący zgłasza wady w okresie gwarancyjnym, to musi on umożliwić Sprzedawcy dokonania inspekcji towarów. W tym celu Nabywca musi przesłać do Sprzedającego wszystkie niezbędne informacje i fotografie wadliwych towarów. Jeśli wada nie może zostać prawidłowo ustalona na podstawie uzyskanych informacji lub zdjęć, Kupujący musi również wysłać wadliwy towar do Sprzedawcy na adres: Omega air, ul. Kobaltowa 6 , 62-002 Złotniki

8.6. W przypadku odbioru technicznego towaru, Kupujący zobowiązany jest natychmiast poinformować Sprzedawcę o wadach produktu , np. w momencie odbioru.

9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

9.1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, jakie Kupujący może ponieść w wyniku opóźnień Sprzedającego w wypełnieniu swoich zobowiązań umownych, w szczególności z powodu nieprawidłowych lub niedokładnych danych, specyfikacji, projektów lub innych informacji dostarczonych przez Kupującego.
 
9.2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które nie są bezpośrednio związane z towarami, w szczególności za utratę zysków, uszkodzenie innych przedmiotów Kupującego, uszkodzenia na skutek wadliwego działania urządzeń, zatrzymania produkcji i / lub innego mienia lub inne szkody niezwiązane ze zniszczeniem własności, które poniósł Kupujący.

9.3. W każdym przypadku całkowita i maksymalna odpowiedzialność Sprzedającego oraz jego partnerów, pracowników, menedżerów i podwykonawców jest ograniczona do wartości towarów, które spowodowały straty.

10. POUFNOŚĆ

10.1 Sprzedawca i Kupujący zgadzają się utrzymywać wszystkie informacje związane z dokumentami umownymi, jak również wszelkie inne dane wynikające ze stosunku umownego, w tajemnicy służbowej przez okres co najmniej pięciu (5) lat od chwili zakończenia lub rozwiązania stosunku umownego.

10.2. Żadna ze stron nie może ujawnić ani wykorzystać w dowolnym celu danych z poprzedniego ustępu, jeśli nie są bezpośrednio wymagane do wykonywania praw i zobowiązań związanych z umową, bez uzyskania wcześniejszej zgody pisemnej drugiej strony.

10.3. Termin tajemnicy handlowej obejmuje szkice, plany, obliczenia, instrukcje, wykazy, listy, korespondencje, notatki, dokumenty umowne oraz inne dane w zmaterializowanej lub nie zmaterializowanej postaci. 

11. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

11.1. Sprzedający i Kupujący zgadzają się na rozwiązywanie wszystkich potencjalnych sporów w sposób polubowny. Jeżeli spór nie może być rozwiązany polubownie w ciągu trzydziestu (30) dni od dnia zgłoszenia wątpliwego przypadku, strony będą rozwiązywać spory przez sąd właściwy w Poznaniu, zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polsce

12. WAŻNOŚĆ OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY

12.1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązują we wszystkich przypadkach, chyba że Sprzedający i Kupujący wyraźnie ustalą inaczej.

12.2. Gdyby którekolwiek z postanowień zawartych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży okazało się nieważne, nie ma to wpływu na inne postanowienia w niniejszym dokumencie. W takim przypadku Sprzedający i Kupujący zamienią nieważne postanowienie dzięki specjalnej pisemnej umowy zawierającej nowy, obowiązujący przepis, który będzie zawierał znaczenie oryginalnego przepisu.

12.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień zawartych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.